Adatvédelmi Tájékoztató

a [www.goodgumi.hu] domain név alatt működő webáruház vonatkozásában

A jelen szabályzat célja és hatálya 

E szabályzat célja, hogy meghatározza azokat a szabályokat és feltételeket, amelyek keretei között az Abroncs Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „AKH”), mint adatkezelő a [www.goodgumi.hu] domain név alatt működő webáruházat (a továbbiakban: „Webáruház”) felkereső bármely személyre (a továbbiakban: „Ügyfél”) vonatkozó információkat kezelhet, valamint, hogy tájékoztassa az Ügyfeleket az ilyen adatkezelés részleteiről.

Az AKH az Ügyfélről, illetve arra vonatkozóan a jelen szabályzat 4. pontjában meghatározott célokból gyűjti és kezeli, valamint nyilvántartásaiban (ideértve az írásban, nyomtatott és elektronikus formában vezetett nyilvántartásokat) tárolja a jelen szabályzat 3. pontjában felsorolt információkat (ideértve a személyes adatokat). Az AKH elkötelezett a személyes adatok védelme és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés iránt, ideértve az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 Rendeletének (Általános Adatvédelmi Rendelet; a továbbiakban: „GDPR”) történő megfelelést.

A jelen dokumentum szabályozza az Ügyfelek személyes adatainak az AKH általi kezelését a Webáruház használatával összefüggésben, és a szabályzat hatálya kiterjed az AKH minden olyan alkalmazottjára, aki részt vesz a Webáruház üzemeltetésében és karbantartásában, ideértve a tisztségviselőket és igazgatókat. 

Ki az adatkezelő a Webáruház vonatkozásában? 

A jelen szabályzat alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatkezelő a következő:

név:

Abroncs Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:

1119 Budapest, Fehérvári út 71-73.

cégjegyzékszám:

01-09-462214

adószám:

12062852-2-44

telefonszám:

+36 1 371-3333

Weboldal:

www.goodgumi.hu

e-mail cím:

info@goodgumi.hu

elsődleges kapcsolattartó:

[az AKH adatvédelmi ügyekért felelős munkatársa]

Az AKH nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt, mivel működése kapcsán erre nem köteles. 

Milyen adatokat gyűjtünk a Webáruház használata kapcsán? 

Az AKH a Webáruház használata kapcsán a következő Ügyfelekre vonatkozó adatokat gyűjti és kezeli (ezeknek a személyes adatoknak a megadása az AKH és az Ügyfél közötti szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, valamint az AKH jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges – amennyiben az Ügyfél nem adja meg ezeket az adatokat, az AKH nem tudja kiszállítani a megvásárolt termékeket az Ügyfél részére):

§ felhasználónév;

§ jelszó;

§ e-mail cím;

§ teljes név;

§ szállítási cím;

§ számlázási cím (amennyiben eltérő);

§ megvásárolt termékek;

§ vásárlás napja/időpontja;

§ szállítás napja/időpontja;

Annak érdekében, hogy személyre szabott felhasználói élményt nyújthasson és az Ügyfél igényeinek megfelelőbb árukat kínáljon az AKH az Ügyfelek alábbi adatait kezelheti, amennyiben az Ügyfelek ezeket az adatokat a Webáruházban történő regisztráció során megadják (az ilyen adatok megadása teljes mértékig önkéntes és azok bármikor törölhetők):

§ nem;

§ lakcím;

§ telefonszám;

§ forgalmi rendszám;

§ évente átlagosan megtett kilométerek száma;

§ a jármű használat helyének átlagos megoszlása (százalékos arány: város – autópálya);

§ vezetési stílus (százalékos arány: lassú – gyors);

§ a vásárlás folyamán a döntéshozatal szempontjából legfontosabb tényező (kedvezményes ár, ár-teljesítmény arány, minőség, egyéb);

§ márkahűség (igen/nem);

§ autó márkája, típusa, szériája és gyártási éve;

Az AKH időről időre bizonyos promóciókat szervezhet a Webáruházban vásárolt termékekkel összefüggésben, melyek keretében pl. meghatározott termékeket vásárló Ügyfelek ajándékra válhatnak jogosulttá, ha a promóció aloldalán regisztrálnak és a vásárlást igazoló számlát az AKH erre a célra létrehozott e-mail címére elküldik. Az ilyen promóciókban való részvétel önkéntes, és az abban részt vevő Ügyfelek a regisztrációval hozzájárulnak az alábbi adataik AKH általi, a promóció céljára történő kezeléséhez (ha az ilyen promóciók keretén belül az AKH az alábbiaktól eltérő vagy azokon túl további személyes adatokat kezel, erről a promóció aloldalán a regisztrációt megelőzően tájékoztatja az Ügyfeleket):

§ e-mail cím;

§ teljes név;

§ megvásárolt termékek;

§ vásárlás napja/időpontja;

§ vásárlást igazoló számla másolata és az azon szereplő adatok. 

Mi az adatkezelés célja? 

A Webáruház használatával összefüggésben az AKH az Ügyfelek adatait az alábbi célokból kezelheti:

§ A Webáruházban kínált termékekre vonatkozó adásvételi szerződések készítése és teljesítése;

§ Személyre szabott felhasználói élmény nyújtása az Ügyfél részére korlátozott mértékű profilalkotással, az Ügyfél által önkéntesen megadott adatok alapján (és minden esetben azzal a feltétellel, hogy az Ügyfél a vonatkozó adatkezelési tevékenységhez hozzájárult); az ilyen profilalkotásnak köszönhetően amikor az Ügyfél a Webáruházban termékeket keres a rendszer az Ügyfél profiljának megfelelő termékeket a keresési találatok és ajánlott termékek listáján szembetűnőbb helyen jeleníti meg; azonban a profilalkotást semmilyen esetben sem használjuk fel az Ügyféllel kapcsolatos automatizált döntéshozatal céljára;

§ Közvetlen üzletszerzési célokból, így különösen elektronikus hírlevelek küldése céljából azon Ügyfelek részére, akik az ilyen adatkezelési tevékenységhez hozzájárultak;

§ Időszakos promóciók esetén az adott promóció lebonyolítása, az esetleges ajándékok, jutalmak eljuttatása azokhoz, akik erre a promóciós szabályzat alapján jogosultak. 

Mi az adatkezelés jogalapja? 

Az Ügyfél személyes adatai jelen szabályzat szerinti kezelésének jogalapja:

§ A fenti 4. pont első alpontja vonatkozásában: az a tény, hogy az adatkezelés (i) az Ügyfél és az AKH közötti adásvételi szerződés teljesítéséhez, valamint  a GDPR 6. cikk (1) b) bekezdése szerinti, a szerződés megkötését megelőzően az Ügyfél kérésére történő lépések megtételéhez, és (ii) az AKH vonatkozásában fennálló jogszabályi kötelezettségeknek (így különösen számviteli, adózási és fogyasztóvédelmi előírásoknak) történő megfelelés céljából szükséges;

§ A fenti 4. pont második és harmadik alpontjai vonatkozásában: az Ügyfél GDPR 6. cikk (1) a) bekezdése szerinti tájékoztatáson alapuló hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdései;

§ A fenti 4. pont utolsó alpontja vonatkozásában: az a tény, hogy az adatkezelés a promóció lebonyolításához (szerződés, illetve díjkitűzés teljesítése érdekében) szükséges a GDPR 6. cikk (1) b) bekezdése szerint. 

Ki férhet hozzá a Webáruház vonatkozásában kezelt adatokhoz? 

A jelen szabályzat alapján az AKH által kezelt személyes adatokhoz az AKH-nál az alábbi személyek férhetnek hozzá (a mindenkori módosítások szerint):

§ üzemeltetési részleg

§ értékesítési részleg

§ IT részleg

§ marketing részleg

A jelen szabályzat alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában az AKH kizárólagos adatkezelőnek tekintendő. Az AKH a jelen szabályzat alapján kezelt személyes adatokat nem továbbítja semmilyen harmadik fél adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére [kivéve az AKH kapcsolt vállalkozásait és a Webáruházban vásárolt termékek Ügyfél részére történő kiszállítása céljából az AKH által időről időre igénybe vett logisztikai szolgáltatót]. 

Milyen forrásból származnak a gyűjtött adatok?  

Az AKH a jelen szabályzat alapján közvetlenül az Ügyféltől gyűjti a személyes adatokat. 

Mennyi ideig kezeli az AKH az Ügyfelek személyes adatait? 

Az AKH az Ügyfelek személyes adatait a Webáruház weboldalán történt regisztrációjuk időpontjától kezdődően a vonatkozó polgári jogi előírásokban (rendszerint 5 év), adójogszabályokban (rendszerint 6 év) és számviteli jogszabályokban (rendszerint 8 év), valamint fogyasztóvédelmi előírásokban meghatározott elévülési idő lejártáig kezelheti, de legfeljebb a fenti 4. pontban meghatározott adatkezelési célokból szükséges ideig. A fenti időtartamok lejártát megelőzően az Ügyfél az alábbi 9. pontban foglaltak szerint kérheti személyes adatainak törlését. Továbbá az Ügyfél, korlátozás és indokolás, valamint anélkül, hogy ennek kapcsán bármilyen költség merülne fel, bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem járul hozzá adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezeléséhez. Ilyen esetben az Ügyfél személyes adatai a továbbiakban a fenti célra nem használhatók fel. 

Milyen intézkedéseket tesz az AKH az adatok biztonságának védelme érdekében? 

Az adatbiztonság fenntartása azt jelenti, hogy garantálják a személyes adatok bizalmas jellegét, sértetlenségét és elérhetőségét (az engedélyezett célokra). A bizalmas jelleg azt jelenti, hogy az adatokhoz csak azok férhetnek hozzá, akik jogosultak azokat felhasználni. A sértetlenség azt jelenti, hogy az adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az arra felhatalmazott felhasználóknak képesnek kell lenniük arra, hogy hozzáférjenek az adatokhoz, ha arra az engedélyezett cél érdekében szükségük van.

A fentieknek megfelelően az AKH biztosítja, hogy a személyes adatok jogtalan és illetéktelen kezelése ellen, továbbá a Személyes Adatok véletlen elvesztése vagy károsodásának elkerülése érdekében megfelelő intézkedéseket alkalmazzanak. Ezeket az elveket akként hajtják végre, hogy megfelelő hardveres és szoftveres biztonsági intézkedéseket alkalmaznak (ideértve a fizikai belépési és rendszer-hozzáférési ellenőrzést, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). Az AKH megfelelő eljárásokat és technológiákat használ annak érdekében, hogy a személyes adatok védelmét az adatok gyűjtésétől azok törléséig biztosítsa. Az AKH az Ügyfél jelen szabályzat alapján kezelt személyes adatait bizalmasan kezeli, és azokat nem közli semmilyen harmadik féllel, kivéve, ha az ilyen közlést jogszabály írja elő és/vagy azt az Ügyfél eseti alapon kifejezetten engedélyezi. 

Milyen jogai és jogorvoslatai vannak az Ügyfeleknek személyes adataik AKH által történő kezelésével összefüggésben? 

A személyes adatok AKH által a jelen szabályzat alapján történő kezelésével összefüggésben az Ügyfél a következő jogokat gyakorolhatja:

§ Hozzáférési jog: Az Ügyfél az AKH-tól visszajelzést kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az azok kezelésére vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon. Kérésre az AKH rendelkezésre bocsátja az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát. Az Ügyfél által kért további másolatokért az AKH az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

§ Helyesbítéshez való jog: Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az AKH indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Ügyfél továbbá jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.

§ Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az AKH indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, és az AKH köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni. Azonban az Ügyfél nem kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

§ Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az AKH korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: (a) az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az AKH ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (b) az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (c) az AKH már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

§ Adathordozhatósághoz való jog: Az Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az AKH rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az AKH akadályozná.

§ Tiltakozáshoz való jog: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ügyfél jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

§ A hozzájárulás visszavonásához való jog: Az Ügyfél bármikor jogosult visszavonni hozzájárulását ahhoz az adatkezeléshez, amelyhez hozzájárulása szükséges volt, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatkezelés szükséges a jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Bármely megkeresését, ideértve a személyes adatokhoz történő hozzáférésre, azok helyesbítésére, törlésére, az adatkezelés korlátozására és/vagy az adatkezelés elleni tiltakozásra vonatkozó bármely kérelmet, az AKH fenti 2. pontban megjelölt elsődleges kapcsolattartójához kell címezni. A személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó joggyakorlásra vonatkozó valamennyi jognyilatkozatot és kérelmet (i) elektronikusan, e-mail útján, vagy a Webáruház személyes profil részében található megfelelő beállítások módosításával, illetve (ii) írásban lehet megtenni. Esettől függően, a kérelemnek tartalmaznia kell az eset azonosításához szükséges valamennyi releváns tényt és körülményt. A megkereséseket és kérelmeket az AKH gondosan kivizsgálja, és rendszerint 15 napon belül megválaszolja.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsértés esetén az Ügyfél panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu), vagy az Ügyfél szokásos tartózkodási helye, munkahelye, illetve az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál. Továbbá az Ügyfél eljárást indíthat az AKH-val szemben az illetékes bíróság (ideértve az Ügyfél lakhelye szerint illetékes megyei törvényszéket), vagy az Ügyfél szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bíróságai előtt és hatékony bírósági jogorvoslattal élhet.

Minden esetben javasolt, hogy az Ügyfél mielőtt a hatósághoz fordulna, panaszát vagy kérelmét először az AKH-hoz továbbítsa, hogy az esetleges problémát orvosolni lehessen. 

Vegyes rendelkezések